หน้าเว็บ

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

DCC งบปี 2555


 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)           
         บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)

                      (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                    
                  ไตรมาสที่ 3        งวด 9 เดือน
                   สอบทาน          สอบทาน
    สิ้นสุดวันที่              30 กันยายน        30 กันยายน
       ปี               2555     2554     2555     2554
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ         266,756   289,329   961,103   990,097
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ           0.65     0.71     2.36     2.43
   ต่อหุ้น (บาท)      


งบการเงินเฉพาะกิจการ                
                  ไตรมาสที่ 3        งวด 9 เดือน
                   สอบทาน          สอบทาน
    สิ้นสุดวันที่              30 กันยายน        30 กันยายน
       ปี               2555     2554     2555     2554
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ         275,106   244,157   886,875   783,713
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ           0.67     0.60     2.17     1.92

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น