หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

TTW_review year 31/1/56

งวดงบการเงิน งบปี 52งบปี 53งบปี 54งบปี/55
ณ วันที่ 31/12/255231/12/255331/12/255430/12/2555
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ     
สินทรัพย์รวม 21,064.2621,488.2821,728.3024,111.09
หนี้สินรวม 12,369.5212,004.6811,536.6313,931.61
ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,666.839,453.9710,161.2110,147.42
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 3,990.003,990.003,990.003,990.00
รายได้รวม 4,067.084,419.784,635.095,272.00
กำไรสุทธิ 1,593.632,062.892,112.972,421.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.40.520.530.61
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ     
ROA(%) 12.6112.6813.2114.1
ROE(%) 18.7722.7721.5423.87
อัตรากำไรสุทธิ(%) 39.1846.6745.5946.87
ค่าสถิติสำคัญ 30/12/255230/12/255330/12/255431/1/2556
ณ วันที่     
ราคาล่าสุด(บาท) 4.466.355.0510.3
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 17,795.4025,336.5020,149.5036,708.00
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/9/255230/9/255330/9/255430/9/2555
P/E (เท่า) 11.2812.859.5615.53
P/BV (เท่า) 2.152.832.093.62
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.072.242.422.54
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 4.484.416.934.35
D/E ratio 1.431.271.141.37
รายได้รวม Growth% #DIV/0!8.67%4.87%13.74%
กำไรสุทธิ Growth% #DIV/0!29.45%2.43%14.58%
P/E Growth% #DIV/0!13.92%-25.60%62.45%
Price Growth% #DIV/0!42.38%-20.47%103.96%
Fair price9.76    
upside%-5.24%    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น