หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Macro weekly 22-26/10/55 กระทรวงการคลัง


รายงานภาวะเศรษฐกิจประจำวันที่  22-26 ต.ค.  2555

--------------------------------------------------------------------------------
Economic Indicators: This Week :
           ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนก.ย. 55 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 227.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในเดือนก.ย. 55 มีการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีปัจจุบัน 217.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 แบ่งออกเป็น (1) รายจ่ายประจำ 173.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 (2) รายจ่ายลงทุน 44.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.2 ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณที่สำคัญ ได้แก่ รายจ่ายเพื่อชำระหนี้ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 49.8 พันล้านบาท รายจ่ายของกระทรวงกลาโหม 8.1 พันล้านบาท รายจ่ายเงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6.8 พันล้านบาท เป็นสำคัญ สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณจากปีก่อนเบิกจ่ายได้ 9.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 ทั้งนี้ ทั้งปีงบประมาณ 2555 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,295.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 โดยการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงปม.เบิกจ่ายได้ 2,148.5 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 90.3 ของกรอบวงเงินงปม.55
           ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในเดือน ก.ย. 55 พบว่า ดุลงบประมาณเกินดุลจำนวน 28.6 พันล้านบาท และเมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่เกินดุลจำนวน 36.3 พันล้านบาท จึงส่งผลให้ดุลเงินสดก่อนกู้เกินดุลจำนวน 64.9 พันล้านบาท ทั้งนี้ ฐานะการคลัง ณ สิ้นปีปีงบประมาณ 55 งบประมาณขาดดุลจำนวน -314.7 พันล้านบาท และเมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่เกินดุลจำนวน 9.6 พันล้านบาท ทำให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดก่อนกู้จำนวน -305.0 พันล้านบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นปีงบประมาณ 55 อยู่ที่ 560.3 พันล้านบาท.......Download รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบ http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Content/getfile.php?contentfileID=3263

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น