หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

งบปี Q-CON 2555


 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)           
     บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

                   (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                    
                   ประจำปี
                   ตรวจสอบ
    สิ้นสุดวันที่              31 ธันวาคม
       ปี               2555     2554
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ         398,053    95,566
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ           1.00     0.24
   ต่อหุ้น (บาท)      


งบการเงินเฉพาะกิจการ                
                   ประจำปี
                   ตรวจสอบ
    สิ้นสุดวันที่              31 ธันวาคม
       ปี               2555     2554
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ         279,663    54,812
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ           0.70     0.14
   ต่อหุ้น (บาท)      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น