หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

TISCO_year review 3/2/56

งวดงบการเงิน งบปี 52งบปี 53งบปี 54ปี 2555
ณ วันที่ 31/12/255231/12/255331/12/255431/12/2555
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ     
สินทรัพย์รวม 138,804.36171,407.55220,717.57272,808.46
หนี้สินรวม 126,285.64156,550.32204,405.98255,470.37
ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,430.0014,773.3416,210.4517,212.87
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 7,268.737,279.127,279.127,279.12
รายได้รวม 11,345.8913,398.6716,669.5320,227.00
กำไรสุทธิ 1,988.392,888.253,266.763,696.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.623.974.495.09
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ     
ROA(%) 2.152.682.481.95
ROE(%) 16.6821.2321.0920.76
อัตรากำไรสุทธิ(%) 17.5321.5619.617.74
ค่าสถิติสำคัญ 30/12/255230/12/255330/12/25541/2/2555
ณ วันที่     
ราคาล่าสุด(บาท) 24.240.753852.75
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 17,573.2029,660.9827,659.3737,849.67
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/9/255230/9/255330/9/255430/9/2555
P/E (เท่า) 9.2710.888.4511.18
P/BV (เท่า) 1.472.111.82.2
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 16.4719.2921.1523.65
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 3.083.955.924.52
D/E ratio 10.1610.6012.6114.84
รายได้รวม Growth% #DIV/0!18.09%24.41%21.34%
กำไรสุทธิ Growth% #DIV/0!45.26%13.11%13.14%
P/E Growth% #DIV/0!17.37%-22.33%32.31%
Price Growth% #DIV/0!68.39%-6.75%38.82%
Fair price53.45    
upside%1.32%    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น